Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ

6. Συστήνεται διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της ΔΕΦΑ και η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.