Ίδρυση της ΔΕΦΑ

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο, ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου», με έδρα τη Δημοκρατία και αρμοδιότητα την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(2) Η ΔΕΦΑ έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου δύναται να-

(α) ενάγει και ενάγεται∙

(β) συνάπτει συμβάσεις·

(γ) αποκτά, κατέχει και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία·

(δ) ιδρύει εταιρείες ή συμμετέχει σε εταιρείες για άσκηση δραστηριοτήτων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο, περιλαμβανομένων και εταιρειών για την κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών∙

(ε) συνάπτει, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και με τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει, δάνεια για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της∙ και

(στ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλη πράξη απαραίτητη για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.