Πειθαρχικά αδικήματα

43. Πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ και το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των νόμιμων αποφάσεων ή οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:

Νοείται ότι, πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί και η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 23.