Ετοιμασία και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΦΑ

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η ΔΕΦΑ μεριμνά, ώστε να τηρούνται λογαριασμοί και αρχεία σε σχέση με αυτούς και ετοιμάζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η ΔΕΦΑ μεριμνά για την τήρηση χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου και των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της ΔΕΦΑ ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Η ΔΕΦΑ, μόλις ελεγχθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της, αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο αυτών και αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει αναθέσει τον έλεγχο ή έχει υποδείξει την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ή/και των χωριστών λογαριασμών σε νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Ελεγκτών Νόμο, αντίγραφο των πιο πάνω αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.