ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

"διαθήκη" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος.

"Δικαστήριο" σημαίνει το οικογενειακό δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία το τέκνο έχει τη συνήθη διαμονή του.

"κληρονόμος" σημαίνει πρόσωπο το οποίο δικαιούται κληρονομικό μερίδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου.