Είσοδος και έρευνα οικημάτων
Εξουσία για είσοδο και έρευνα οικημάτων

79.-(1) Για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε οίκημα, με εξαίρεση την κατοικία, και να επιθεωρεί και ερευνά το οίκημα αυτό καθώς και οποιαδήποτε εμπορεύματα, και αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρίσκονται σε αυτό.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παρέχεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε οίκημα, με εξαίρεση την κατοικία, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο οίκημα αυτό, με εξαίρεση την κατοικία και να ερευνήσει αυτό.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ή οποιασδήποτε άλλης εξουσίας που παρέχεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, όταν δικαστής ε Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιείται με γραπτή ένορκη δήλωση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε οίκημα, περιλαμβανομένης της κατοικίας, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προνοείται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί το λειτουργό αυτό ή κάθε άλλο κατονομαζόμενο στο ένταλμα πρόσωπο να εισέλθει και ερευνήσει το κατονομαζόμενο στο ένταλμα οίκημα, περιλαμβανομένης της κατοικίας.

(4) Κάθε ένταλμα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή ότι έχει εύλογα ικανοποιηθεί για την ύπαρξη ανάγκης έκδοσης του εντάλματος.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος έχει εξουσία έρευνας όπως αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ή έχει εξουσιοδοτηθεί με ένταλμα όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) για την εκτέλεση της έρευνας δύναται -

(α) να κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση, ή μετακινήσει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή και κατακρατήσει, ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρέθηκαν στο οίκημα και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας· ή και

(β) να ερευνήσει ή να μεριμνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται στο οίκημα για το οποίο εύλογα πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του τέτοια εμπορεύματα ή αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία:

Νοείται ότι, η έρευνα σε πρόσωπο θήλυ θα διενεργείται από ιδίου φύλου γυναίκα εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία με βάση το άρθρο αυτό να εισέλθει σε οίκημα, δύναται να χρησιμοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα αναγκαία για την άσκηση της εξουσίας αυτής.

Εξουσία έρευνας οικημάτων στα οποία βρίσκεται οτιδήποτε υπόκειται εις δήμευση

80.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται από τον παρόντα Νόμο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται εις δήμευση, δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, ή οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, που σχετίζεται με τη διάπραξη αδικήματος που σχετίζεται με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, φυλάττεται ή αποκρύπτεται σε οποιοδήποτε οίκημα, με εξαίρεση τις την κατοικίαες, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο οίκημα αυτό, κατά οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας και να ελέγξει, ερευνήσει, κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση ή μετακινήσει οποιαδήποτε τέτοια εμπορεύματα ή και κατακρατήσει ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, επιπρόσθετα δε, κατά την έκταση που είναι εύλογα αναγκαίο για το σκοπό αυτό, να παραβιάσει οποιαδήποτε πόρτα, παράθυρο ή δοχείο καθώς και να παραβιάσει και μετακινήσει οποιοδήποτε άλλο κώλυμα θα παρουσιασθεί.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) του άρθρου 79(3) έως (6) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

Ειδική ρύθμιση σε σχέση με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο

81. Οι διατάξεις των άρθρων 27(γ)(i) και 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα εμπορεύματα και τα αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία που κατακρατούνται ή κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.