ΜΕΡΟΣ V ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Νόμισμα και μετατροπή νομίσματος

44.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή στο νόμισμα που έχει συμφωνήσει με το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

Νοείται ότι, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής ή πολύ μικρή επιχείρηση, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να αναθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τον καθορισμό του νομίσματος της πληρωμής.

(2) Όταν, προτού κινηθεί πράξη πληρωμής, προσφέρεται στον πληρωτή υπηρεσία μετατροπής νομίσματος στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του δικαιούχου, το πρόσωπο που προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον πληρωτή κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή. Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας μετατροπής νομίσματος πάνω σε αυτή τη βάση.

(3) Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται επιβάρυνση για τη γνωστοποίηση του εδαφίου (2).