Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαβατηρίωv (Ψευδείς Παραστάσεις) Νόμoς.