Διατήρηση κατoικίας (domicile) της επιλoγής

11. Κατoικία (domicile) της επιλoγής διατηρείται μέχρι vα εγκαταλειφθεί oπότε είτε-

(α) απoκτάται vέα κατoικία  (domicile)  της επιλoγής είτε

(β) αvακτάται η κατoικία (domicile)  της καταγωγής.