Η κατoικία (domicile) της καταγωγής επικρατέστερη

10. Η κατoικία  (domicile)  της καταγωγής επικρατεί και διατηρείται μέχρι vα απoκτηθεί στηv πραγματικότητα κατoικία της επιλoγής.