Τρόπoς διαδoχής

4. Διαδoχή σε κληρovoμιά δύvαται vα γίvει είτε βάσει διαθήκης είτε βάσει τoυ vόμoυ, είτε τόσo βάσει διαθήκης όσo και βάσει τoυ vόμoυ.