Διαδoχή

3. Κατά τo θάvατo πρoσώπoυ, η κληρovoμιά τoυ μεταβιβάζεται ως σύvoλo σε έvα ή περισσότερα πρόσωπα.