Σημείωση
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Ν.19(I)/2002ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 149(7))

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002] ΜΕ ΑΡΘΡΑ Ή ΕΔΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002]

 

Πίνακας
Άρθρα ή εδάφια
του παρόντος Νόμου
[Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002]
Άρθρα ή εδάφια του περί
Ταχυδρομείων Νόμου
άρθρο 19(1)(σ) άρθρα 7(1) 8 και 9 (εκτός της επιφύλαξης)
άρθρο 112 άρθρο 10
άρθρο 115 άρθρο 12
άρθρο 120 άρθρο 5
άρθρο 129 άρθρο 11(1)
άρθρο 134(2) και (3) Επιφύλαξη άρθρου 9
άρθρο 136(1) άρθρα 13 και 15(1)
άρθρο 136(2) άρθρο 16 εκτός της επιφύλαξης
άρθρο 136(3) άρθρο 15(2) και επιφύλαξη άρθρου 16
άρθρο 136(4)(α) άρθρο 17
άρθρο 136(4)(β) άρθρο 18
άρθρο 140(1) άρθρο 20
άρθρο 141 άρθρο 14
άρθρο 141(3) άρθρο 21
άρθρο 141(4) άρθρο 22
άρθρο 143(2) άρθρα 23(1 )(α) και 24
άρθρο 143(3) άρθρο 23(1)(β)
άρθρο 143(4) άρθρο 23(1 )(γ)
άρθρο 143(5) άρθρο 23(1)(δ)
άρθρο 143(6) άρθρο 23(1 )(ε)
άρθρο 143(7) άρθρο 23(1)(στ)
άρθρο 143(8) άρθρο 23(1)(ζ)
άρθρο 143(9) άρθρο 23(1)(η)
άρθρο 143(10) άρθρο 23(2)
άρθρο 143(11) άρθρο 25
άρθρο 143(12) άρθρο 26
άρθρο 143(13) άρθρο 30
άρθρο 143(14) άρθρο 31
άρθρο 143(15) άρθρα 32, 33 και 34
άρθρο 143(16) άρθρο 27
άρθρο 143(17) άρθρο 28
άρθρο 143(18) άρθρο 29
άρθρο 143(20) άρθρο 35
άρθρο 143(21) άρθρο 36
άρθρο 143(22) άρθρο 37
άρθρο 143(23) άρθρο 38
άρθρο 143(24), (25),(26) και (27) άρθρο 39
άρθρο 143(28) και (29) άρθρο 40
άρθρο 143(30),(31) και (32) άρθρο 41
άρθρο 143(33) και (29) άρθρο 42
άρθρο 143(34) άρθρο 43
άρθρο 144(4) άρθρο 46
άρθρο 149(3) άρθρο 45