Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταχυδρομείου Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“εσωτερικό” όταν χρησιμοποιείται σχετικά με οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο ή οποιαδήποτε κατηγορία αυτού σημαίνει ότι ταχυδρομήθηκε εντός της Δημοκρατίας και ότι απευθύνεται σε ορισμένο μέρος της~

“πλαστό γραμματόσημο” σημαίνει οποιοδήποτε πανομοιότυπο ή απομίμηση ή παράσταση, είτε σε χαρτί είτε διαφορετικά, οποιουδήποτε γραμματοσήμου για ορισμό οποιουδήποτε ταχυδρομικού τέλους στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε ξένη χώρα~

“ταχυδρομείο” (mail) σημαίνει και περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τους σάκκους, κιβώτια ή δέματα από τα οποία συνίσταται οποιοδήποτε ταχυδρομείο (mail) ~

“ταχυδρομείο” (past office) σημαίνει οποιαδήποτε οικία, οίκημα, δωμάτιο ή τόπο όπου ταχυδρομικά δέματα όπως ερμηνεύονται από το Νόμο αυτό ή οποιαδήποτε από αυτά, με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραλαμβάνονται, παραδίδονται, ταξινομούνται ή συντίθενται ή από τα οποία τέτοια δέματα ή οποιαδήποτε από αυτά αποστέλλονται με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο~

“ταχυδρομική χρηματική επιταγή” σημαίνει το μέσο μεταβίβασης χρηματικού ποσού ταχυδρομικώς είτε εντός της Δημοκρατίας της Κύπρου (ταχυδρομική χρηματική επιταγή εσωτερικού) είτε από τη Δημοκρατία προς άλλη χώρα ή αντίστροφα (ταχυδρομική χρηματική επιταγή εξωτερικού)~

“ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο” περιλαμβάνει οποιοδήποτε κιβώτιο σε κίονα, εντοιχεισμένο κιβώτιο ή άλλο κιβώτιο ή δοχείο που προμηθεύεται με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το σκοπό παραλαβής ταχυδρομικών δεμάτων ή οποιωνδήποτε από αυτά, για διαβίβαση από ή με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών~

“ταχυδρομικό δέμα” σημαίνει επιστολή, ταχυδρομικό δελτάριο, εφημερίδα, δέμα βιβλίων, δέμα υποδειγμάτων ή δειγμάτων, εγκύκλιο, νομικό και εμπορικό έγγραφο, δέμα φωτογραφιών, και κάθε δέμα ή αντικείμενο του οποίου η αποστολή με το ταχυδρομείο δεν απαγορεύεται κατά τον κρίσιμο χρόνο~

“τηλεγραφική χρηματική επιταγή” σημαίνει ταχυδρομική χρηματική επιταγή που μεταβιβάζεται τηλεγραφικώς.

Διορισμός λειτουργών

3. Δύνανται να διορίζονται Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τόσοι άλλοι υπεύθυνοι ταχυδρομείων και κατώτεροι λειτουργοί ως ήθελε κριθεί αναγκαίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ιδρύει ταχυδρομεία ..

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να ορίζει ένα Γενικό Ταχυδρομείο και τόσα ταχυδρομικά παραρτήματα σε όλη τη Δημοκρατία ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο και δύναται από καιρό σε καιρό να καταργεί οποιαδήποτε τέτοια ταχυδρομικά παραρτήματα και να ορίζει άλλα στη θέση τους, ως ήθελε θεωρήσει αναγκαίο.

Αποκλειστικό προνόμιο

5. [Διαγράφηκε]
Εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να συνάπτει συμβάσεις, κλπ

6. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με το δικό του όνομα δύναται με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να συνάπτει συμβάσεις γραπτώς για τη μεταφορά ταχυδρομείων (mails) εντός ή από τη Δημοκρατία και επίσης δύναται να απασχολεί ταχυδρομικούς μεταφορείς για τη μεταφορά ταχυδρομείων (mails) ή να αποστέλλει ταχυδρομεία (mails) με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο το οποίο ήθελε θεωρήσει καλύτερο και δύναται να διορίζει ταχυδρομικούς μεταφορείς για την παράδοση επιστολών σε ιδιωτικές οικίες σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό της Δημοκρατίας.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό ταχυδρομικών τελών

7.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίζει  -

(i) τα ταχυδρομικά τέλη και τις τιμές αναφορικά με ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει και οι οποίες αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004ֹ

(ii) την κλίμακα βαρών και τους όρους παροχής των προαναφερόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιβάλλονται τα προαναφερόμενα τέλη και οι τιμές.

(β) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται, με γνωστοποίηση, να καθορίζει  -

(i) τα ταχυδρομικά τέλη και τις τιμές αναφορικά με -

(αα) ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004,

(ββ) κάθε υπηρεσία, εργασία ή επιχείρηση, την οποία ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει ή διεξάγει κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7Β του παρόντος Νόμουֹ

(ii) την κλίμακα βαρών και τους όρους παροχής ή διεξαγωγής των προαναφερόμενων υπηρεσιών, εργασιών ή επιχειρήσεων, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβάλλονται τα προαναφερόμενα τέλη και οι τιμές.

(γ) Οι παράγραφοι (α) και (β) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 και των δυνάμει αυτού ισχυόντων ατομικών διοικητικών πράξεων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

(δ) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) και κάθε γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός εάν τα ίδια προβλέπουν διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς που αφορούν ταχυδρομικές και τηλεγραφικές χρηματικές επιταγές, ειδικά δε που προνοούν για τον καθορισμό ανώτατου και κατώτατου ορίου χρηματικού ποσού επιταγών, της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης επιταγών καθώς και τη διάρκεια ισχύς τους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τα εκάστοτε καταβλητέα δικαιώματα γιαέκδοση ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τους όρους εισαγωγής, εμπορίας και χρήσης των μηχανών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

Παροχή εξουσίας στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να εγκαθιστά ταχυδρομικές θυρίδες

7Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να παρέχει εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να εγκαθιστά ιδιωτικές ταχυδρομικές θυρίδες σε ταχυδρομικά γραφεία για να χρησιμοποιούνται ως μέσα για την παράδοση ταχυδρομικών δεμάτων και να καθορίζει τους όρους ενοικίασης και χρήσης τους.

Παροχή εξουσίας στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να διεξάγει υπηρεσία, εργασία ή επιχείρηση, που δεν αφορά ταχυδρομεία

7Β. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρέχει εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να διεξάγει, από την καθοριζόμενη στο διάταγμα ημερομηνία και οποιαδήποτε καθοριζόμενη στο διάταγμα υπηρεσία ή εργασία ή επιχείρηση, άλλη από αυτές που ο εν λόγω Διευθυντής έχει εξουσία να διεξάγει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ταχυδρομικές διευθετήσεις με ξένες χώρες

8. [Διαγράφηκε]
Συστημένα ταχυδρομικά δέματα και αποδείξεις

9. [Διαγράφηκε]
Εξουσία για ορισμό κομίστρων για επιστολές που μεταφέρονται με πλοία

10. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί αναφορικά με ταχυδρομικά δέματα

11.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) Κάθε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του νόμου αυτού δημοσιεύεται αμέσως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει δε ημερομηνία από την οποία αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων του, και έχει την ίδια ισχύ ως αν οι διατάξεις του είχαν ενσωματωθεί στο Νόμο αυτό.

Ο κυβερνήτης πλοίου παραδίδει ταχυδρομείο (mail) και επιστολές

12. [Διαγράφηκε]
Απόφαση σε περίπτωση χρησιμοποίησης ρυπαρών γραμματοσήμων

13. [Διαγράφηκε]
Απόφαση όσον αφορά τον τύπο ταχυδρομικού δέματος

14. [Διαγράφηκε]
Επιστολές που φθάνουν ή που ταχυδρομούνται με πλαστά ή χρησιμοποιημένα γραμματόσημα

15. [Διαγράφηκε]
Επιστολές που φθάνουν ή που ταχυδρομούνται με πλαστά ή χρησιμοποιημένα γραμματόσημα

15.-(1) [Kαταργήθηκε]

(2) [Καταργήθηκε].

Αζήτητες και επιστρεφόμενες επιστολές

16. Νοείται πάντοτε ότι αν οποιαδήποτε επιστολή που απευθύνεται σε ξένη χώρα όπου η προπληρωμή είναι αναγκαία ταχυδρομηθεί με ανεπαρκή γραμματόσημα ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να την ανοίξει και να την επιστρέψει στον αποστολέα.

Επιστολές που δεν είναι προπληρωμένες επιστρεφόμενες στη Δημοκρατία ή αζήτητες

17. [Διαγράφηκε]
Αζήτητες εφημερίδες και βιβλία

18. [Διαγράφηκε]
Εφαρμογή των περί Τελωνείων Νόμων σε εμπορεύματα που περιέχονται σε ταχυδρομικά δέματα και εξουσία για έκδοση κανονισμών σχετικά με την εφαρμογή αυτή

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η τελωνειακή νομοθεσία θα εφαρμόζεται σχετικά με εμπορεύματα που περιέρχονται σε ταχυδρομικά δέματα, στα οποία το άρθρο αυτό εφαρμόζεται, τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία ή αποστέλλονται εκτός αυτής κατά τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται σχετικά με εμπορεύματα που εισάγονται στη Δημοκρατία με άλλο τρόπο ή που εξάγονται από αυτή.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς-

(α) για τον καθορισμό των ταχυδρομικών δεμάτων στα οποία το άρθρο αυτό θα εφαρμόζεται~

(β) για τροποποιήσεις ή εξαιρέσει κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στα δέματα αυτά~

(γ) για να γίνει δυνατή η εκτέλεση από λειτουργούς του Ταχυδρομείου για τους σκοπούς της τελωνειακής νομοθεσίας ή διαφορετικά οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα των εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στην τελωνειακή νομοθεσία~

(δ) για την εφαρμογή και εκτέλεση οποιασδήποτε διευθέτησης με την Κυβέρνηση ή ταχυδρομική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας σχετικά με ταχυδρομικά δέματα του εξωτερικού~

(ε) για καλύτερη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και χωρίς επηρεασμό της ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, για την τιμωρία για παράβαση των κανονισμών,

και διάφοροι κανονισμοί δύνανται να εκδοθούν ξεχωριστά για ταχυδρομικά δέματα του εξωτερικού αντίστοιχα

(3) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού ως προς την είσπραξη οποιωνδήποτε ποσών πληρωτέων σχετικά με ταχυδρομικά δέματα θα εφαρμόζονται ως προς οποιοδήποτε τελωνειακό δασμό ή άλλα δικαιώματα πληρωτέα σχετικά με ταχυδρομικά δέματα στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, είτε αυτά είναι πληρωτέα στη Δημοκρατία είτε στην Κυβέρνηση οποιουδήποτε άλλου κράτους και οποιαδήποτε πιστοποίηση για το ποσό του τέτοιου τελωνειακού δασμού ή άλλων δικαιωμάτων η οποία φαίνεται να είναι υποφραμμένη από το Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή εκ μέρους του από λειτουργό του Ταχυδρομείου που είναι εξουσιοδοτημένος κανονικά σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη του τέτοιου τελωνειακού δασμού ή δικαιωμάτων θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.

(4) Στο άρθρο αυτό “τελωνειακή νομοθεσία” περιλαμβάνει κάθε εκάστοτε Νόμο που είναι σε ισχύ, Κανονισμό ή Διοικητική Πράξη που αφορά τη διοίκηση τελωνείων και τελωνειακούς δασμούς.

(5) Κανονισμοί που έγιναν με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά από πάροδο είκοσι και μιας ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους εν όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Εξουσία για κράτηση ταχυδρομικών δεμάτων που περιέχουν εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακό δασμό ή εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται

20. [Διαγράφηκε]
Πακέτα που περιέχουν επιστολές κλπ

21. [Διαγράφηκε]
Πακέτα κλπ. τα οποία γίνονται ενοχλητικά ή βλαβερά

22. [Διαγράφηκε]
Παράβαση του προνομίου του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

23. [Διαγράφηκε]
Πλοίαρχος κλπ. ο οποίος δεν παραδίδει επιστολές

24. [Διαγράφηκε]
Δόλια αφαίρεση ή χρησιμοποίηση παλαιών γραμματοσήμων

25. [Διαγράφηκε]
Έγκλειση επιστολών κλπ. εντός εφημερίδων

26. [Διαγράφηκε]
Μη επιστροφή επιστολών κλπ. οι οποίοι παραδόθηκαν κατά λάθος

27. [Διαγράφηκε]
Αποστολή με ταχυδρομείο εκρηκτικών ή επικίνδυνων ουσιών

28. [Διαγράφηκε]
Αμέλεια ή απροσεξία υπαλλήλων του ταχυδρομείου

29. [Διαγράφηκε]
Ταχυδρομικοί υπάλληλοι οι οποίοι ανοίγουν ή καθυστερούν ταχυδρομικά δέματα, κλπ

30. [Διαγράφηκε]
Ποινή σε πρόσωπα τα οποία αποπειρούνται να προκαλέσουν τη διάπραξη αδικήματος

31. [Διαγράφηκε]
Παραγραφή αγωγών

32. [Διαγράφηκε]
Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να ρυθμίζει αγωγές

33. [Διαγράφηκε]
Αμοιβή σε πληροφοριοδότη

34. [Διαγράφηκε]
Τοποθέτηση βλαβερών ουσιών εντός ή πάνω σε κιβώτια

35. [Διαγράφηκε]
Αποστολλή επικίνδυνης ουσίας, ασέμνων εντύπων, κλπ

36. [Διαγράφηκε]
Επικόλληση προκηρύξεων κλπ. σε ταχυδρομεία ή γραμματοκιβώτια

37. [Διαγράφηκε]
Απομίμηση ταχυδρομικών φακέλλων, κλπ

38. [Διαγράφηκε]
Πλαστά γραμματόσημα, κίβδηλα ένσημα απάντησης, κλπ

39. [Διαγράφηκε]
Εν γνώσει χρησιμοποίηση ή κατοχή πλαστών γραμματοσήμων, κλπ

40. [Διαγράφηκε]
Ψευδείς ειδοποιήσεις σχετικά με παραλαβή επιστολών

41. [Διαγράφηκε]
Ποινή για ψευδή δήλωση

42. [Διαγράφηκε]
Ποινή για ψευδή δήλωση

43. [Διαγράφηκε]
Ο Διευθυντής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ενάγει και ενάγεται με τον τίτλο αυτό κλπ

44. Σχετικά με οποιαδήποτε θέματα τα οποία εγείρονται δυνάμει του Νόμου αυτού ή δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης η οποία συνάφθηκε από αυτόν δυνάμει του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να ενάγει και ενάγεται με τον τίτλο αυτό σε κάθε δε κατηγορητήριο και άλλο δικαστικό μέτρο η ιδιοκτησία σχετικά με οποιοδήποτε ταχυδρομικό δέμα, χρήματα ή άλλο πράγμα που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θεωρείται ότι ανήκει στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Ανάρτηση διατάξεων

45. [Διαγράφηκε]
Έγκριση Κανονισμών από τη Βουλή

46. [Διαγράφηκε]
Σημείωση
149(1),(2) και (7) του Ν.19(I)/2002Έναρξη ισχύος

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.19(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 18, των παραγράφων (α), (β), (υ) έως και (ωι) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (4) του άρθρου 25, των άρθρων 26 και 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 73, και των άρθρων 144 έως και 155, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(7) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002] , τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Ταχυδρομείων Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Ν.19(I)/2002ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 149(7))

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002] ΜΕ ΑΡΘΡΑ Ή ΕΔΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002]

 

Πίνακας
Άρθρα ή εδάφια
του παρόντος Νόμου
[Σ.Σ.:δηλαδή του Ν.19(I)/2002]
Άρθρα ή εδάφια του περί
Ταχυδρομείων Νόμου
άρθρο 19(1)(σ) άρθρα 7(1) 8 και 9 (εκτός της επιφύλαξης)
άρθρο 112 άρθρο 10
άρθρο 115 άρθρο 12
άρθρο 120 άρθρο 5
άρθρο 129 άρθρο 11(1)
άρθρο 134(2) και (3) Επιφύλαξη άρθρου 9
άρθρο 136(1) άρθρα 13 και 15(1)
άρθρο 136(2) άρθρο 16 εκτός της επιφύλαξης
άρθρο 136(3) άρθρο 15(2) και επιφύλαξη άρθρου 16
άρθρο 136(4)(α) άρθρο 17
άρθρο 136(4)(β) άρθρο 18
άρθρο 140(1) άρθρο 20
άρθρο 141 άρθρο 14
άρθρο 141(3) άρθρο 21
άρθρο 141(4) άρθρο 22
άρθρο 143(2) άρθρα 23(1 )(α) και 24
άρθρο 143(3) άρθρο 23(1)(β)
άρθρο 143(4) άρθρο 23(1 )(γ)
άρθρο 143(5) άρθρο 23(1)(δ)
άρθρο 143(6) άρθρο 23(1 )(ε)
άρθρο 143(7) άρθρο 23(1)(στ)
άρθρο 143(8) άρθρο 23(1)(ζ)
άρθρο 143(9) άρθρο 23(1)(η)
άρθρο 143(10) άρθρο 23(2)
άρθρο 143(11) άρθρο 25
άρθρο 143(12) άρθρο 26
άρθρο 143(13) άρθρο 30
άρθρο 143(14) άρθρο 31
άρθρο 143(15) άρθρα 32, 33 και 34
άρθρο 143(16) άρθρο 27
άρθρο 143(17) άρθρο 28
άρθρο 143(18) άρθρο 29
άρθρο 143(20) άρθρο 35
άρθρο 143(21) άρθρο 36
άρθρο 143(22) άρθρο 37
άρθρο 143(23) άρθρο 38
άρθρο 143(24), (25),(26) και (27) άρθρο 39
άρθρο 143(28) και (29) άρθρο 40
άρθρο 143(30),(31) και (32) άρθρο 41
άρθρο 143(33) και (29) άρθρο 42
άρθρο 143(34) άρθρο 43
άρθρο 144(4) άρθρο 46
άρθρο 149(3) άρθρο 45