Παροχή εξουσίας στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να διεξάγει υπηρεσία, εργασία ή επιχείρηση, που δεν αφορά ταχυδρομεία

7Β. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρέχει εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να διεξάγει, από την καθοριζόμενη στο διάταγμα ημερομηνία και οποιαδήποτε καθοριζόμενη στο διάταγμα υπηρεσία ή εργασία ή επιχείρηση, άλλη από αυτές που ο εν λόγω Διευθυντής έχει εξουσία να διεξάγει δυνάμει του παρόντος Νόμου.