Αμέλεια ή απροσεξία υπαλλήλων του ταχυδρομείου

29. [Διαγράφηκε]