Ο κυβερνήτης πλοίου παραδίδει ταχυδρομείο (mail) και επιστολές

12. [Διαγράφηκε]