Κανονισμοί αναφορικά με ταχυδρομικά δέματα

11.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) Κάθε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του νόμου αυτού δημοσιεύεται αμέσως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει δε ημερομηνία από την οποία αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων του, και έχει την ίδια ισχύ ως αν οι διατάξεις του είχαν ενσωματωθεί στο Νόμο αυτό.