Κανονισμοί αναφορικά με ταχυδρομικά δέματα

11.-(1) Όλα τα ταχυδρομικά δέματα ταχυδρομούνται, αποστέλλονται, μεταφέρονται και παραδίδονται, τηρουμένων τέτοιων κανονισμών, όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών αναφορικά με το χρόνο και τρόπο ταχυδρόμησης και παράδοσης και της πληρωμής ταχυδρομικών τελών και άλλων ποσών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του Νόμου αυτού και αναφορικά με γραμματόσημα, καλύμματα, έντυπα, διαστάσεις, ανώτατο βάρος, περιεχόμενο, τη χρήση των δεμάτων (εκτός από επιστολές) για την επίτευξη επικοινωνιών και διαφορετικά ως το Υπουργικό Συμβούλιο, με την εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ήθελε διατάξει από καιρό σε καιρό.

(2) Κάθε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του νόμου αυτού δημοσιεύεται αμέσως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει δε ημερομηνία από την οποία αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων του, και έχει την ίδια ισχύ ως αν οι διατάξεις του είχαν ενσωματωθεί στο Νόμο αυτό.