Διορισμός λειτουργών

3. Δύνανται να διορίζονται Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τόσοι άλλοι υπεύθυνοι ταχυδρομείων και κατώτεροι λειτουργοί ως ήθελε κριθεί αναγκαίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.