Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“εσωτερικό” όταν χρησιμοποιείται σχετικά με οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο ή οποιαδήποτε κατηγορία αυτού σημαίνει ότι ταχυδρομήθηκε εντός της Δημοκρατίας και ότι απευθύνεται σε ορισμένο μέρος της~

“πλαστό γραμματόσημο” σημαίνει οποιοδήποτε πανομοιότυπο ή απομίμηση ή παράσταση, είτε σε χαρτί είτε διαφορετικά, οποιουδήποτε γραμματοσήμου για ορισμό οποιουδήποτε ταχυδρομικού τέλους στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε ξένη χώρα~

“ταχυδρομείο” (mail) σημαίνει και περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τους σάκκους, κιβώτια ή δέματα από τα οποία συνίσταται οποιοδήποτε ταχυδρομείο (mail) ~

“ταχυδρομείο” (past office) σημαίνει οποιαδήποτε οικία, οίκημα, δωμάτιο ή τόπο όπου ταχυδρομικά δέματα όπως ερμηνεύονται από το Νόμο αυτό ή οποιαδήποτε από αυτά, με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραλαμβάνονται, παραδίδονται, ταξινομούνται ή συντίθενται ή από τα οποία τέτοια δέματα ή οποιαδήποτε από αυτά αποστέλλονται με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο~

“ταχυδρομική χρηματική επιταγή” σημαίνει το μέσο μεταβίβασης χρηματικού ποσού ταχυδρομικώς είτε εντός της Δημοκρατίας της Κύπρου (ταχυδρομική χρηματική επιταγή εσωτερικού) είτε από τη Δημοκρατία προς άλλη χώρα ή αντίστροφα (ταχυδρομική χρηματική επιταγή εξωτερικού)~

“ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο” περιλαμβάνει οποιοδήποτε κιβώτιο σε κίονα, εντοιχεισμένο κιβώτιο ή άλλο κιβώτιο ή δοχείο που προμηθεύεται με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το σκοπό παραλαβής ταχυδρομικών δεμάτων ή οποιωνδήποτε από αυτά, για διαβίβαση από ή με την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών~

“ταχυδρομικό δέμα” σημαίνει επιστολή, ταχυδρομικό δελτάριο, εφημερίδα, δέμα βιβλίων, δέμα υποδειγμάτων ή δειγμάτων, εγκύκλιο, νομικό και εμπορικό έγγραφο, δέμα φωτογραφιών, και κάθε δέμα ή αντικείμενο του οποίου η αποστολή με το ταχυδρομείο δεν απαγορεύεται κατά τον κρίσιμο χρόνο~

“τηλεγραφική χρηματική επιταγή” σημαίνει ταχυδρομική χρηματική επιταγή που μεταβιβάζεται τηλεγραφικώς.