Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ιδρύει ταχυδρομεία ..

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να ορίζει ένα Γενικό Ταχυδρομείο και τόσα ταχυδρομικά παραρτήματα σε όλη τη Δημοκρατία ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο και δύναται από καιρό σε καιρό να καταργεί οποιαδήποτε τέτοια ταχυδρομικά παραρτήματα και να ορίζει άλλα στη θέση τους, ως ήθελε θεωρήσει αναγκαίο.