Δόλια αφαίρεση ή χρησιμοποίηση παλαιών γραμματοσήμων

25. [Διαγράφηκε]