Πλοίαρχος κλπ. ο οποίος δεν παραδίδει επιστολές

24. [Διαγράφηκε]