Εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να συνάπτει συμβάσεις, κλπ

6. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με το δικό του όνομα δύναται με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να συνάπτει συμβάσεις γραπτώς για τη μεταφορά ταχυδρομείων (mails) εντός ή από τη Δημοκρατία και επίσης δύναται να απασχολεί ταχυδρομικούς μεταφορείς για τη μεταφορά ταχυδρομείων (mails) ή να αποστέλλει ταχυδρομεία (mails) με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο το οποίο ήθελε θεωρήσει καλύτερο και δύναται να διορίζει ταχυδρομικούς μεταφορείς για την παράδοση επιστολών σε ιδιωτικές οικίες σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό της Δημοκρατίας.