Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό ταχυδρομικών τελών

7.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίζει  -

(i) τα ταχυδρομικά τέλη και τις τιμές αναφορικά με ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει και οι οποίες αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004ֹ

(ii) την κλίμακα βαρών και τους όρους παροχής των προαναφερόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιβάλλονται τα προαναφερόμενα τέλη και οι τιμές.

(β) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται, με γνωστοποίηση, να καθορίζει  -

(i) τα ταχυδρομικά τέλη και τις τιμές αναφορικά με -

(αα) ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004,

(ββ) κάθε υπηρεσία, εργασία ή επιχείρηση, την οποία ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει ή διεξάγει κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7Β του παρόντος Νόμουֹ

(ii) την κλίμακα βαρών και τους όρους παροχής ή διεξαγωγής των προαναφερόμενων υπηρεσιών, εργασιών ή επιχειρήσεων, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβάλλονται τα προαναφερόμενα τέλη και οι τιμές.

(γ) Οι παράγραφοι (α) και (β) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 και των δυνάμει αυτού ισχυόντων ατομικών διοικητικών πράξεων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

(δ) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) και κάθε γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός εάν τα ίδια προβλέπουν διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς που αφορούν ταχυδρομικές και τηλεγραφικές χρηματικές επιταγές, ειδικά δε που προνοούν για τον καθορισμό ανώτατου και κατώτατου ορίου χρηματικού ποσού επιταγών, της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης επιταγών καθώς και τη διάρκεια ισχύς τους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τα εκάστοτε καταβλητέα δικαιώματα γιαέκδοση ταχυδρομικών και τηλεγραφικών επιταγών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τους όρους εισαγωγής, εμπορίας και χρήσης των μηχανών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.