Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να ρυθμίζει αγωγές

33. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να συμβιβάζει και ρυθμίζει οποιαδήποτε αγωγή με διαδικασία η οποία θα αρχίζει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά από αυτά με την εξουσιοδότηση του ή υπό τον ποινών που επιβλήθηκαν δυνάμει των προηγούμενων άρθρων του Νόμου αυτού, με τέτοιους όρους όπως αυτός στην απόλυτη του κρίση ήθελε θεωρήσει ορθό, με πλήρη εξουσία για αυτόν ή οποιοδήποτε από τους λειτουργούς ή πράκτορες του το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν σχετικά με αυτό να αποδέχεται τις χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν με τον τρόπο αυτό ή που φαίνονται ότι επιβλήθηκαν ή οποιοδήποτε μέρος τους χωρίς αγωγή ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε ή που άρχισε για είσπραξη τους.