Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να ρυθμίζει αγωγές

33. [Διαγράφηκε]