Επιστολές που φθάνουν ή που ταχυδρομούνται με πλαστά ή χρησιμοποιημένα γραμματόσημα

15.-(1) Όταν οποιαδήποτε επιστολή ή ταχυδρομικό δέμα αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό το οποίο έχει πλαστό γραμματόσημο ή το οποίοφαίνεται να έχει προπληρωθεί με γραμματόσημο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, με την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά όχι με άλλο τρόπο, δύναται να το ανοίξει, ενώπιον του παραλήπτη, με σκοπό ανακάλυψης του ονόματος και της διεύθυνσης του αποστολέα, δύναται δε είτε να το κρατήσει ή να το παραδώσει στον αποστολέα ή να το χειριστεί ή να το διαθέσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Όταν οποιαδήποτε επιστολή ή ταχυδρομικό δέμα που ταχυδρομήθηκε στην Κύπρο φαίνεται να έχει πλαστό γραμματόσημο ή φαίνεται να προπληρώθηκε με γραμματόσημο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, ο Διευθυντής τουΤμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να το αποστείλει στο Ταχυδρομείο προορισμού μαζί με ειδική έκθεση σχετικά με αυτό.