Εφαρμογή των περί Τελωνείων Νόμων σε εμπορεύματα που περιέχονται σε ταχυδρομικά δέματα και εξουσία για έκδοση κανονισμών σχετικά με την εφαρμογή αυτή

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η τελωνειακή νομοθεσία θα εφαρμόζεται σχετικά με εμπορεύματα που περιέρχονται σε ταχυδρομικά δέματα, στα οποία το άρθρο αυτό εφαρμόζεται, τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία ή αποστέλλονται εκτός αυτής κατά τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται σχετικά με εμπορεύματα που εισάγονται στη Δημοκρατία με άλλο τρόπο ή που εξάγονται από αυτή.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς-

(α) για τον καθορισμό των ταχυδρομικών δεμάτων στα οποία το άρθρο αυτό θα εφαρμόζεται~

(β) για τροποποιήσεις ή εξαιρέσει κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στα δέματα αυτά~

(γ) για να γίνει δυνατή η εκτέλεση από λειτουργούς του Ταχυδρομείου για τους σκοπούς της τελωνειακής νομοθεσίας ή διαφορετικά οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα των εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στην τελωνειακή νομοθεσία~

(δ) για την εφαρμογή και εκτέλεση οποιασδήποτε διευθέτησης με την Κυβέρνηση ή ταχυδρομική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας σχετικά με ταχυδρομικά δέματα του εξωτερικού~

(ε) για καλύτερη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και χωρίς επηρεασμό της ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, για την τιμωρία για παράβαση των κανονισμών,

και διάφοροι κανονισμοί δύνανται να εκδοθούν ξεχωριστά για ταχυδρομικά δέματα του εξωτερικού αντίστοιχα

(3) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού ως προς την είσπραξη οποιωνδήποτε ποσών πληρωτέων σχετικά με ταχυδρομικά δέματα θα εφαρμόζονται ως προς οποιοδήποτε τελωνειακό δασμό ή άλλα δικαιώματα πληρωτέα σχετικά με ταχυδρομικά δέματα στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, είτε αυτά είναι πληρωτέα στη Δημοκρατία είτε στην Κυβέρνηση οποιουδήποτε άλλου κράτους και οποιαδήποτε πιστοποίηση για το ποσό του τέτοιου τελωνειακού δασμού ή άλλων δικαιωμάτων η οποία φαίνεται να είναι υποφραμμένη από το Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή εκ μέρους του από λειτουργό του Ταχυδρομείου που είναι εξουσιοδοτημένος κανονικά σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη του τέτοιου τελωνειακού δασμού ή δικαιωμάτων θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.

(4) Στο άρθρο αυτό “τελωνειακή νομοθεσία” περιλαμβάνει κάθε εκάστοτε Νόμο που είναι σε ισχύ, Κανονισμό ή Διοικητική Πράξη που αφορά τη διοίκηση τελωνείων και τελωνειακούς δασμούς.

(5) Κανονισμοί που έγιναν με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά από πάροδο είκοσι και μιας ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους εν όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.