Ο Διευθυντής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ενάγει και ενάγεται με τον τίτλο αυτό κλπ

44. Σχετικά με οποιαδήποτε θέματα τα οποία εγείρονται δυνάμει του Νόμου αυτού ή δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης η οποία συνάφθηκε από αυτόν δυνάμει του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να ενάγει και ενάγεται με τον τίτλο αυτό σε κάθε δε κατηγορητήριο και άλλο δικαστικό μέτρο η ιδιοκτησία σχετικά με οποιοδήποτε ταχυδρομικό δέμα, χρήματα ή άλλο πράγμα που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θεωρείται ότι ανήκει στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.