Ταχυδρομικές διευθετήσεις με ξένες χώρες

8. Όταν οποιαδήποτε συνθήκη ή σύμβαση η οποία δεσμεύει την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει συναφθεί ή θα συναφθεί στο μέλλον με οποιοδήποτε κράτος σχετικά με τη μεταφορά με το ταχυδρομείο οποιουδήποτε ταχυδρομικού δέματος, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει τέτοιους κανονισμούς οι οποίοι ήθελαν θεωρηθεί αναγκαίοι για την εφαρμογή της διευθέτησης αυτής και σχετικά με τα τέλη για τη διαμετακόμιση ταχυδρομικών δεμάτων, κατά μονάδα ή συνολικά και την κλίμακα βαρών που θα υιοθετηθεί και την εκκαθάριση και καταβολή σε οποιοδήποτε τέτοιο κράτος οποιωνδήποτε χρημάτων που εισπράχθηκαν από το Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.