Απομίμηση ταχυδρομικών φακέλλων, κλπ

38. [Διαγράφηκε]