Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελών και Δικαιωμάτων (Τρόπος Πληρωμής) Νόμος.