Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελών και Δικαιωμάτων (Τρόπος Πληρωμής) Νόμος.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να αλλάζει τον τρόπο είσπραξης τελών, κλπ.

2. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Νόμο ή διοικητική πράξη, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να ορίζει-

(α)όπως οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα πληρωτέα σε χαρτόσημα βάσει οποιουδήποτε Νόμου ή διοικητικής πράξης, εισπράττονται σε μετρητά και, από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του διατάγματος αυτού, τα τέλη ή δικαιώματα αυτά πληρώνονται σε μετρητά, ανάλογα ·

(β) όπως οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα πληρωτέα σε μετρητά βάσει οποιουδήποτε Νόμου ή διοικητικής πράξης και οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα σε σχέση προς τα οποία δεν προνοείται βάσει αυτού ειδικός τρόπος πληρωμής, εισπράττονται σε χαρτόσημα και, από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του διατάγματος αυτού, τα τέλη ή δικαιώματα αυτά εισπράττονται σε χαρτόσημα ανάλογα,

και οι διατάξεις κάθε τέτοιου διατάγματος, όταν εκδοθεί, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου που περιλαμβάνεται στο Νόμο ή στη διοικητική πράξη στην οποία αναφέρεται.