Σημείωση
3 τoυ Ν26/72Iσχύς τoυ Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται από της 8ης Iαvoυαρίoυ 1971.