Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρηται ως o περί Διαχειρίσεως της Υδατoπρoμηθείας Λευκωσίας (Βακoύφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ) Νόμoς.