Σημείωση
3 του Ν79(Ι)/95Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.