Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμοι του 1960 έως 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμοι του 1960 έως 1995.

Αποζημίωση Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

2. Η αποζημίωση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

(α) (i) Ετήσιες αποδοχές σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων λιρών (£47.700), αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους.

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δεκαπέντε χιλιάδων λιρών (£15.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.

Αποζημίωση των Υπουργών

3. Η αποζημίωση των Υπουργών της Δημοκρατίας συνίσταται από:

(α) (i) Ετήσιες αποδοχές τριάντα επτά χιλιάδων εννιακόσιων  σαράντα έξι λιρών (£37.946) αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους· και

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.

Αποζημίωσις του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

4. Η αποζημίωσις του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται εξ:-

(α)ετησίων αποδοχών εκ χιλίων και οκτακοσίων λιρών (£1,800)·

(β) ετησίου επιδόματος παραστάσεως εκ πεντακοσίων και τεσσαράκοντα λιρών (£540).

Αποζημίωση των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

5. Η αποζημίωση των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

(α)(i) Ετήσιες αποδοχές δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη και του ετήσιου ποσοστού αύξησης μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών"

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους·

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(γ) ετήσιο κατ' αποκοπή επίδομα επτά χιλιάδων διακόσιων λιρών (£7.200) για γραμματειακές υπηρεσίες.

Ειδικές διατάξεις για αποκοπή των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου και των Μελών Βουλής Αντιπροσώπων

6. Από τις ετήσιες αποδοχές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως αυτές καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 2 και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, αντίστοιχα, καθώς και από τα ποσά που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 2 και στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, αντίστοιχα, αποκόπτεται ποσό ίσο με δέκα τοις εκατόν (10%) ετησίως από την 1η Αυγούστου 2010 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

Ισχύς του Νόμου

7. Ο παρών νόμος θα έχη ισχύν από της 16ης Αυγούστου, 1960.

Σημείωση
3 του Ν64/73Έναρξις ισχύος του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη από της 1ης Ιανουαρίου 1973.

Σημείωση
15 του Ν49/80697

(2) Πας όστις μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχει διά περίοδον ολιγωτέραν των τριάκοντα συμπεπληρωμένων μηνών αλλά ουχί ολιγωτέραν των δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Υπουργού λαμβάνει όταν παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού ως φιλοδώρημα, απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος, ποσόν ίσον προς το εν όγδοον της μηνιαίας αποζημιώσεως την οποίαν ούτος ελάμβανεν ευθύς προτού παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αριθμόν των συμπεπληρωμένων μηνών καθ' ους κατείχε το αξίωμα αυτού.

Σημείωση
5 του Ν.229/90.

(1) O παρών Νόμος πλην της παραγράφου (α) του άρθρου 5, όπως τούτο εκτίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 1991.

(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 5, όπως τούτο εκτίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημείωση
3 του Ν79(Ι)/95Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημείωση
4 του Ν.127(I)/2002Επίδομα παραστάσεως Υφυπουργού παρά τω Προέδρω

Το αναφερόμενο στην παράγραφο (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.127(I)/2002] εκάστοτε ισχύον ετήσιο εισόδημα παραστάσεως θα καταβάλλεται και στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω.

Σημείωση
5 του Ν.127(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.127(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.127(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Σημείωση
8 του Ν.111(I)/2005΄Εναρξη της ισχύος του Ν.111(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.111(I)/2005] τίθεται σε ισχύ ως ακολούθως:

(α) Το άρθρο 3 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.111(I)/2005] αυτού τίθεται σε ισχύ από την 1η  Ιουλίου 2005.

(β) τα άρθρα 2 και 4 αυτού [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.111(I)/2005] τίθενται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.