Ισχύς του Νόμου

7. Ο παρών νόμος θα έχη ισχύν από της 16ης Αυγούστου, 1960.