Σημείωση
3 του Ν64/73Έναρξις ισχύος του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη από της 1ης Ιανουαρίου 1973.