Ειδικές διατάξεις για αποκοπή των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου και των Μελών Βουλής Αντιπροσώπων

6. Από τις ετήσιες αποδοχές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως αυτές καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 2 και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, αντίστοιχα, καθώς και από τα ποσά που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 2 και στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, αντίστοιχα, αποκόπτεται ποσό ίσο με δέκα τοις εκατόν (10%) ετησίως από την 1η Αυγούστου 2010 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2012.