Αποζημίωση των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

5. Η αποζημίωση των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

(α)(i) Ετήσιες αποδοχές δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη και του ετήσιου ποσοστού αύξησης μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών"

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους·

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(γ) ετήσιο κατ' αποκοπή επίδομα επτά χιλιάδων διακόσιων λιρών (£7.200) για γραμματειακές υπηρεσίες.