Αποζημίωσις του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

4. Η αποζημίωσις του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται εξ:-

(α)ετησίων αποδοχών εκ χιλίων και οκτακοσίων λιρών (£1,800)·

(β) ετησίου επιδόματος παραστάσεως εκ πεντακοσίων και τεσσαράκοντα λιρών (£540).