Αποζημίωση των Υπουργών

3. Η αποζημίωση των Υπουργών της Δημοκρατίας συνίσταται από:

(α) Ετήσιες αποδοχές δέκα χιλιάδων οκτακοσίων δύο λιρών (£10,802) αυξανόμενες κατά το ποσοστό του εκάστοτε σε ισχύ τιμαριθμικού επιδόματος που χορηγείται στους δημόσιους υπαλλήλους και του δέκατου τρίτου μισθού· και

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακόσιων λιρών (£4,500).