Αποζημίωση Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

2. Η αποζημίωση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

(α) (i) Ετήσιες αποδοχές σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων λιρών (£47.700), αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους.

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δεκαπέντε χιλιάδων λιρών (£15.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.