Αποζημίωση των Υπουργών

3. Η αποζημίωση των Υπουργών της Δημοκρατίας συνίσταται από:

(α) Ετήσιες αποδοχές δέκα χιλιάδων οκτακοσίων δύο λιρών (£10,802) αυξανόμενες κατά το ποσοστό του εκάστοτε σε ισχύ τιμαριθμικού επιδόματος που χορηγείται στους δημόσιους υπαλλήλους και του δέκατου τρίτου μισθού· και

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως έξι χιλιάδων τετρακόσιων είκοσι έξι λιρών (£6.426), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.