Σημείωση
5 του Ν.229/90.

(1) O παρών Νόμος πλην της παραγράφου (α) του άρθρου 5, όπως τούτο εκτίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 1991.

(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 5, όπως τούτο εκτίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.