Σημείωση
5 του Ν.127(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.127(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.127(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002.