Σημείωση
15 του Ν49/80697

(2) Πας όστις μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχει διά περίοδον ολιγωτέραν των τριάκοντα συμπεπληρωμένων μηνών αλλά ουχί ολιγωτέραν των δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Υπουργού λαμβάνει όταν παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού ως φιλοδώρημα, απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος, ποσόν ίσον προς το εν όγδοον της μηνιαίας αποζημιώσεως την οποίαν ούτος ελάμβανεν ευθύς προτού παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αριθμόν των συμπεπληρωμένων μηνών καθ' ους κατείχε το αξίωμα αυτού.